Informujemy że administratorem danych osobowych uczestników szkoleń i konferencji, jest firma Data Master sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ulicy Powstańców Śląskich 2-4, REGON: 022121927, NIP: 8971789230, KRS: 0000458822.

Spółka przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej numer L 119/1) (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zbieranie danych

Spółka pozyskuje dane osobowe uczestników szkoleń i konferencji, którzy dokonują zapisu za pomocą formularzy dostępnych na stronach internetowych udostępnionych przez Spółkę lub mailowo.

Cele przetwarzania

Spółka może przetwarzać dane osobowe uczestników szkoleń i konferencji do realizacji następujących celów:

 1. organizacja i przeprowadzenie konferencji i szkoleń, w tym:
  a. zapisanie uczestnika oraz przesłanie potwierdzenia rejestracji;
  b. wysłanie szczegółów wydarzenia;
  c. wydanie imiennych identyfikatorów wraz z dodatkowym kodem identyfikującym uczestnika;
  d. obsługa uczestnika w trakcie wydarzenia;
  e. dostarczenie i rozliczenie materiałów oraz gadżetów;
  f. kontakt w sprawach organizacyjnych;
 2. badanie satysfakcji uczestnika szkolenia lub konferencji;
 3. wystawienie faktury i prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej;
 4. monitorowanie należności oraz dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji;
 5. marketing własnych produktów, polegający na przesyłaniu informacji o kolejnych szkoleniach i konferencjach;
 6. analiza i rozwój procesów biznesowych i jakościowych dotyczących przyszłych usług szkoleniowo-konferencyjnych;
 7. promocja Spółki oraz organizowanych przyszłych szkoleń i konferencji;

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Do realizacji każdego z podanych powyżej celów przetwarzania, Spółka przetwarza inny zestaw danych osobowych. Dane te obejmują w szczególności:

 1. nazwę/imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. obecne stanowisko pracy;
 5. ilość lat posiadanego doświadczenia zawodowego;
 6. dane do wystawienia faktury (numer NIP, nazwę pracodawcy lub prowadzonej przez użytkownika działalności, adres (ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numery i daty wystawionych faktur);
 7. informacje dotyczące płatności (sposób zapłaty, numer rachunku bankowego, kwota, rabat, numer kuponu rabatowego);
 8. kod weryfikacyjny;

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń lub konferencji, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu lub konferencji oraz w celu podjęcia kroków niezbędnych do zawarcia umowy, zgodnie z Art. 6, ust.1, lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Spółka przetwarza dane osobowe uczestników w celu realizacji obowiązku prawnego, zgodnie z Art. 6 ust.1, lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W szczególności Spółka jest zobowiązana do przestrzegania przepisów:

– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami);

– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami);

Spółka przetwarza dane osobowe uczestników w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w sposób polubowny lub na drodze sądowej, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Spółka przetwarza dane osobowe uczestników do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, zgodnie z Art. 6 ust.1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawnie uzasadnione interesy obejmują:

– badanie satysfakcji uczestnika szkolenia lub konferencji;

– monitorowanie należności;

– marketing własnych produktów, polegający na przesyłaniu informacji o kolejnych szkoleniach i konferencjach;

– analiza i rozwój procesów biznesowych i jakościowych;

Informujemy, że jeżeli przetwarzanie danych osobowych służy realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, uczestnik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. W przypadku otrzymania takiego sprzeciwu Spółka zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że, wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania.

Spółka może także przetwarzać dane osobowe, na podstawie otrzymanej zgody uczestnika, zgodnie art. 6, ust.1, lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i dotyczy to głównie działań marketingowych lub wykorzystania wizerunku uczestnika.

Informujemy, że jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w oparciu o zgodę uczestnika, uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na całość przetwarzania, na które wyraził zgodę, lub na poszczególne cele przetwarzania. Informujemy także, że wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych uczestnika, które było realizowane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

Automatyczne przetwarzanie danych

Spółka może przetwarzać dane osobowe uczestników z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających profilowanie osób. Profilowanie to może być wykorzystywane do dostosowania ofert uczestnictwa w szkoleniach lub konferencjach.

Udostępnienie danych osobowych

Spółka może przekazywać dane osobowe uczestników:

– podmiotom współpracującym przy realizacji szkolenia lub konferencji, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego zorganizowania wydarzenia;

– innym podmiotom w przypadku, gdy zostanie utworzony nowy podmiot lub organizacja zostanie przejęta przez inny podmiot jeśli administrator jest zaangażowany w fuzję, sprzedaż lub przeniesienie części lub całości swojej działalności;

– innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa;

– innym podmiotom w przypadku otrzymania zgody uczestnika;

– dostawcą usług, którzy przetwarzają dane na wyłączne polecenie Spółki i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych;

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom w krajach trzecich po zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich ochrony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony może się odbywać poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, podpisanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską lub w oparciu o zobowiązania podjęte w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy Unią Europejską a USA.

Okres przechowywania

Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle uzależniony od celu przetwarzania. Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dla przykładu:

– dokumentacja finansowo-księgowa jest przechowywania przez okres 6 lat licząc od daty zapłaty należności;

– dane niezbędne do zorganizowania, rozliczenia i udokumentowania szkolenia lub konferencji są przechowywane przez okres 10 lat po zakończeniu konferencji;

– dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody lub żądania usunięcia danych przez uczestnika;

Obowiązek przekazania danych osobowych

Dane podawane są dobrowolnie. Brak podania danych uniemożliwi jednak wzięcie udziału w szkoleniu lub konferencji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Uczestnik ma prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia twoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego.

Kontakt

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@data-master.pl

Możliwy jest także kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://data-master.pl/kontakt/